OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, yeşil OSB tanımının yapılarak belirlenen kriterler çerçevesinde OSB’lerin TSE tarafından sertifikalandırılmasını öngören, OSB’nin kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşları yeniden düzenleyen 24 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

OSB mülkiyetinde bulunmayan OSB içindeki boş sanayi parsellerinin maliklerine yapı ruhsatı alması ya da yeni yatırımcıya taşınmazı devretmesi için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre tanınacak. Süre sonunda yatırım yapılmayan parsellerin daha önce OSB tarafından mülkiyeti devredilenlerin bedeli ödenmek kaydıyla tapuda OSB adına tescili yapılacak. OSB tarafından devredilmeyenler ise kamulaştırılacak. OSB’lerde hizmet destek alanlarının oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılırken, ortak kullanım alanı oranı ise yüzde 8’den yüzde 5’e indiriliyor.

Yasa teklifi ile doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesine dönük düzenlemeye gidiliyor. EPDK, Bakanlık onayı alarak, ithalata ilişkin müracaatlarda, ithalat yapılacak ülke ile BOTAŞ’ın doğal gaz ithalat sözleşmesi bulunup bulunmadığı, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde talepleri değerlendirerek ithalata müsaade edebilecek.

Doğalgaz Kanuna eklenen geçici madde ile BOTAŞ yeniden yapılandırılıyor. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair konular Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek. Bakanlık izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilir. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ bu kanundaki piyasa payı sınırlamalarına tabi olmayacak, BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri saklı kalacak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir