Türk mitolojisinde şeytan piri ne demek?

Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde Şeytan Piri Diren’dir. Diren’e Tiren, Tiyren, Teyren de

denir.

İnsanların her tür isteklerini yerine getiren kötücül ruhlara da bu ad verilir.

Fakat bu ruhun karşısındaki insan o kadar kötüdür ki, onun tarafından kandırılır. İşte bu kişilere Diren denilir.

Teyren de Türk ve Altay mitolojisinde İblis demektir. Tayran da denir.

Eski Türkçede Tirge/Tire, Moğolca Tarhı, Tunguzca Türe sözcükleri küfretmek, lânetlemek, hor görmek anlamları taşır.

Eren sözcüğüyle olan karşıtlığı Evrim ve Devrim sözcüklerindeki karşıtlığa benzerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx